ESG-Analytics

Wij helpen organisaties om de duurzaamheidsdoelstellingen die concreet zijn benoemd te onderbouwen met feiten. Deze feiten liggen opgesloten in uw data; wij ontsluiten en analyseren deze data. We delen, leren en leiden op. Ons datagedreven team is gespecialiseerd in data-analyse en wordt ondersteund door het Green by Blue platform rondom ESG-aspecten.

De Coney Minds ESG-Analytics dienstverlening omvat drie stappen die, waar relevant, in samenwerking met het Green by Blue platform worden doorlopen:

  1. Inzicht in ESG-doelstellingen vertalen naar meetbare datavariabelen en compliance-vereisten
  2. Grip op duurzaamheid vertalen naar KPI’s en (ongoing) monitoring (samen ESG-Analytics)
  3. Rapporteren en visualiseren van ESG-Analytics bevindingen
1

Inzicht vertalen naar data

Om kansen op het gebied van duurzaamheid te pakken, maar ook om u voor te bereiden op toekomstige ontwikkelingen, is het belangrijk om inzicht te vergaren in uw doestellingen.

Het afleggen van verantwoording rondom het wel of niet behalen van deze voorgedefinieerde duurzaamheidsdoelstellingen is een wettelijke verplichting (zoals CSRD of EU-Taxonomy) voor grote organisaties vanaf 2025.

De ESG-prestaties liggen opgesloten in uw datasystemen. Wij helpen u inzicht te verkrijgen in de vraag of de ESG-prestaties (t.o.v. doelstellingen) betrouwbaar kunnen worden gemeten met inzet van data-analyse. Dit betekent dat we samen met u de onderliggende databronsystemen en transactiestromen onderzoeken om variabelen te identificeren en te vertalen naar ESG-prestaties die horen bij de geformuleerde doelstellingen.

2

Grip – ongoing ESG-Analytics

Met het verkregen inzicht heeft u de ESG-onderwerpen, de doelen en prestaties helder. Nu wilt u zich richten op het ongoing transparant maken deze doelen al dan niet behaald worden. We helpen u de bijbehorende acties te formuleren, bijvoorbeeld op het gebied van CO2-reductie, om prestaties ongoing meetbaar te maken. Dit kan door het opstellen en implementeren van een data-analyse script dat relevante data automatisch ontsluit en vertaald naar ESG-prestaties.

We kijken zoveel mogelijk naar wat u nu al doet, maar zorgen ook dat u voldoet aan de nieuwe verslagleggingsregels (de European Sustainability Reporting Standards), welke een basis vormen voor externe communicatie.

3

Resultaten rapporteren

Nu u grip heeft op uw duurzame prestaties kunt u aan uw stakeholders laten zien welke bijdrage u levert. Rapportage over deze prestaties, al dan niet in samenhang met uw financiële prestaties, laat zien hoe transparant u bent. Wij helpen u daarmee ook te voldoen aan de opkomende wetgeving van CSRD, die veel ondernemers verplicht om over duurzaamheid te rapporteren.

In de voorgaande stap hebben we “grip” vertaald naar een ESG-data-analyse script dat er voor zorgt dat de ESG-doelstellingen (ongoing) worden gemeten en geanalyseerd. In deze stap duiden we met u de analysebevindingen en zorgen wij ervoor dat de analyses zijn onderbouwd, vastgelegd en helder gevisualiseerd.

Accountancy Expo 2021

Masterclass met Onno Wouters & Margreet Boersma

Voorbeeld: Verbruik plastic terugbrengen

Een productiebedrijf heeft als doelstelling geformuleerd om in de komende vijf jaar het verbruik van plastic met 80% te verlagen. De onderneming heeft per stap in het productieproces het verbruik van plastic (in kilogrammen) in kaart gebracht. Deze informatie is verrijkt met inkoopdata van het plastic door middel van een analyse van het inkoopproces. De onderneming werkt met drie verschillende plasticleveranciers. Er is een duidelijke nulmeting gemaakt.

Wij hebben een data-analyse oplossing gemaakt om het verbruik de komende vijf jaar per stap in het productieproces te meten. We maken dit verbruik transparant en visualiseren de plastic flow. De cliënt neemt de plastic KPI’s op in een rapportage van niet-financiële informatie. Wij toetsten de betrouwbaarheid van deze KPI’s door ongoing monitoring van de achterliggende brondata.

Andere services